logo bottom part

HVEM ER MED I RÅDET?

Anne Lise Ryel

Anne Lise Ryel

Anne Lise Ryel er utdannet jurist og arbeider som generalsekretær i Kreftforeningen.

Flere rådsmedlemmer

NYHETER

Vedtaksprotokoll rådsmøte 7. april 2014

Vedtaksprotokollen er publisert. Se vedlegget.

Videoer fra Claxton-seminaret er lagt ut

Seminaret "Hva får britene ut av sine offentlige helsekroner?" er tatt opp på video.

Rådsmedlem Lars Ødegård fikk Kongens fortjenstmedalje

Lars Ødegård har blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Referat fra 10. februar 2014

Referat fra rådsmøtet 10. februar 2014 er godkjent.

Nyhetsarkiv

Rådssaker i media

ARRANGEMENTER

Innfrir nye legemidler forventningene?

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten og Kunnskapssenteret inviterer til seminar om forholdet mellom innovasjon og systematisk evaluering. Spørsmålet som drøftes, er om ønsket om å ta legemidler raskere i bruk er forenlig med kravet om at sikkerhet og effekt skal være godt dokumentert.

Alle arrangementer


OM KVALITET- OG PRIORITERINGSARBEID

Saker behandlet i rådsmøter i 2013 og 2012

I 2013 drøftet rådet sju saker. I tillegg tok rådet opp åtte orienterings- og temasaker. Ulike deler av helse- og omsorgstjenesten er berørt.

Prioritering i den norske helsetjenesten

I løpet av de siste tiårene har befolkningen i Norge fått bedre velstand og helse. Andelen eldre i befolkningen vokser. Dette sammen med fremskritt i medisinsk teknologi gjør at etterspørselen etter helsetjenester er større enn det som kan tilbys av det offentlige. Det er derfor nødvendig med prioriteringer. Å prioritere betyr å gi noe eller noen fortrinn fremfor andre. Når det offentlige prioriterer, bør det baseres på allment aksepterte prinsipper og kriterier.

Rådets arbeid med kvalitet og prioritering

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten ble opprettet i 2007. Bakgrunnen for opprettelsen av rådet og rådets virke de fire første årene omtales i Tidsskrift for den norske legeforening i februar 2012. Kronikkens forfattere var på det tidspunktet tilknyttet rådet eller sekretariatet: helsedirektør og rådsleder Bjørn-Inge Larsen, sekretariatsleder Berit Mørland og sekretariatsmedlem Ånen Ringard.

Kvalitet i helsetjenesten

Helse- og omsorgstjenesteloven har blant annet til formål å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig helsetjenestetilbud. Kvalitetsforbedring er nevnt i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) og Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ... Og bedre skal det bli! (2005-2015).