Hjem > 

Prioritering i den norske helsetjenesten

10. september 2014

I løpet av de siste tiårene har befolkningen i Norge fått bedre velstand og helse. Andelen eldre i befolkningen vokser. Dette sammen med fremskritt i medisinsk teknologi gjør at etterspørselen etter helsetjenester er større enn det som kan tilbys av det offentlige. Det er derfor nødvendig med prioriteringer. Å prioritere betyr å gi noe eller noen fortrinn fremfor andre. Når det offentlige prioriterer, bør det baseres på allment aksepterte prinsipper og kriterier.

Professor Norheim

Professor Norheim leder prioriteringsutvalget

Nasjonale retningslinjer for prioriteringer i helsetjenesten kom ut i 1987 og er senere kjent som ”Lønning I-rapporten” (NOU 1987: 23). Fem prioriteringsnivåer ble innført. Rapporten ble videreført på 1990-tallet da Lønning II-utvalget i mai 1997 leverte den nye rapporten ”Prioritering på ny” (NOU 1997:18) . Ifølge utvalget bør det offentlige gi prioritet til tilstander med høy alvorlighetsgrad og hvor aktuelle tiltak har betydelig forventet nytte. Samtidig bør kostnadene stå i et rimelig forhold til tiltakets nytte.

Lønning II-utvalgets tre prioriteringskriterier ble i 2000 innarbeidet i forskriftene til Pasientrettighetsloven (lov om pasientrettigheter fra 1999). De samme kriteriene har også vært retningsgivende når Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten vurderer prioriteringssaker. Rådet har siden opprettelsen i 2007 både behandlet konkrete saker og tatt opp prinsipielle spørsmål. I prinsipielle saker har man sett behovet for en videre diskusjon om verdigrunnlaget ved prioriteringer.

Prioriteringsutvalget. I juni 2013 nedsatte Helse- og omsorgsdepartementet et nytt offentlig prioriteringsutvalg. Utvalget ledes av professor Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen. Ifølge sitt mandat skal utvalget gå gjennom prinsipper, kriterier, virkemidler og prosesser for prioritering. Videre skal utvalget se på hvordan de gjeldende offisielle prioriteringskriteriene, som ble nedfelt av Lønning II-utvalget, kan operasjonaliseres og vektes innbyrdes. Nye prioriteringskriterier som alder og sjeldenhet skal vurderes. Utvalget skal sluttføre sitt arbeid innen 15. november 2014.

Mandatet for utvalget favner vidt og er svært ulikt det mandatet rådet er gitt . I sitt møte 19. september 2013 behandlet rådet spørsmålet om Norheimutvalgets mandat og konsekvenser for rådets videre arbeid .


Relaterte saker

Relaterte lenker

Sist oppdatert: 2014-09-10 20:35